Brynhild Armor Piece Brynhild Armor Piece

ชิ้นส่วนของเกราะที่แตกหักของ Valkyrie Breunhilt
น้ำหนัก: 50


Notes

https://ro.exe.in.th/news/war-of-emperium-2-detail