Sphinx

in_sphinx5


Sphinx (in_sphinx5)

BGM No. 38 - Hamatan

แสดงเส้นกริด Bowling Bash

ขนาดแผนที่ให้เท่าในเกม


Monsters

ชื่อ จำนวน คุณสมบัติ Lv Hp Base Exp Job Exp Hit Flee Def MDef
Side Winder 20 กลาง สัตว์ พิษ 1 43 4,929 1,996 993 275 282 101 12
Anubis 10 ใหญ่ กึ่งมนุษย์ ผีดิบ 2 75 38,000 28,000 22,000 342 343 103 48
Matyr 10 กลาง สัตว์ มืด 1 31 2,585 967 407 251 246 63 5
Pasana 70 กลาง กึ่งมนุษย์ ไฟ 2 61 8,289 4,087 2,135 297 304 93 35
Pharaoh 1 ใหญ่ กึ่งมนุษย์ มืด 3 93 445,997 114,990 41,899 395 421 124 269
Mimic 7 กลาง ไร้รูปร่าง ไร้ธาตุ 3 51 6,120 165 165 371 325 63 15